Viited

Maaameti kaardiserver http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis
Metsaregister http://register.metsad.ee/avalik/
Metsaseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/MS
Keskkonnaamet http://www.keskkonnaamet.ee
Keskkonnainspektsioon http://www.kki.ee/
Riigimetsa Majandamise Keskus http://www.rmk.ee
Metsateatise vorm ja esitamise kord https://www.riigiteataja.ee/akt/13173517?leiaKehtiv